ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ ๑๐ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง – บ้านขามป้อม หมู่ ๔ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19-4-66 โครงที่ 2
Share: