ปรับปรุงตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) เพื่อกำหนดฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567 ถึง 2569 ปรับปรุงครั้งที่ 2
admin

Share: