กองคลัง

กองคลัง

นางกุลิสรา  โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร. 08-1873-2157
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานคลัง
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางปุณณดา  พูนในเมือง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาววัสรินทร์  พรรโมก
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาวชญาณ์ทิพย์  ไชยเลิศ
(นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)
นายภูมินทร์  โพธิวงศ์
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ)
นางสาวธัญญารัตน์  โดนโยธา
(จพน.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
นางสาวเปรมฤดี  โคสาสุ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
นางสาธิยา  รากทอง
(จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน)
นางสาวจิราวรรณ  แสนนาม
(จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน)
นางวิภารัตน์  กุลสุทธิ์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
admin

Share: