กองคลัง

กองคลัง

นางกุลิสรา  โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารการคลัง ระดับกลาง)
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายบริหารงานคลัง
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
นางปุณณดา  พูนในเมือง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางพัฒน์นรี  บุญศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาววัสรินทร์  พรรโมก
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาวชญาณ์ทิพย์  ไชยเลิศ
(นวช.การเงิน ฯ ชำนาญการ)
นางสาววิยะดา  แสนโสม
(จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน)
นายภูมินทร์  โพธิวงศ์
(นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ)
นางสาวธัญญารัตน์  โดนโยธา
(จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
นายจรูญ  แสนวิเศษ
(จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน)
นางสาวเปรมฤดี  โคสาสุ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
นางสาธิยา  รากทอง
(จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน)
นางสาวจิราวรรณ  แสนนาม
(จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน)
นางวิภารัตน์  กุลสุทธิ์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
Share: