การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศผลการประเมินปฏิบัติงานของข้าราชการ

ประกาศผลการประเมินปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การแบ่งส่วนโครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 – 2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

 

 

 

Share:

Author: admin