Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ อัตรา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านด่านช้าง หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี – บ้านแก่งนาง หมู่13 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9 ตำบลบ้านค้อ – บ้านแมด หมู่ 10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านพังคอง หมู่5 ตำบลบ้านโคก – บ้านโคกหินตั้ง หมู่11 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงมอน ตำบลดงมอน – บ้านแก้ง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยบอน บ้านนาคำน้อย หมู่4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเฮี้ย (ตอนบน) บ้านโนนศรีทอง หมู่9 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเฮี้ย (ตอนกลาง) บ้านตาลใหม่ หมู่11 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกห้วยกะลึม บ้านโพนสว่าง หมู่5 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยกระเบียน (ตอนกลาง) บ้านนาหลวง หมู่9 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...