Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันมหิดล”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายสายบ้านด่านยาว ตำบลนากอก – บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

งานซ่อมคอสะพานชำรุด เส้นบ้านนาหลวง-โคกป่งเปื่อย

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ลงพื้นที่ดูแลและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายบ้านโค้งสำราญ ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยการลงดินลูกรัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยการลงดินลูกรัง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน …

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in สำหรับประชาชน

การดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน พิมพ์ครั้งที่ 2

Continue Reading...