Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มห.ถ.1-0001 บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย – บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกป่งเปือย หมู่ 7 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง – สายบ้านห้วยลำโมง หมู่ 3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาห้วยกอก หมู่ ๔ – บ้านดอนตาล หมู่ 5 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำน้อย เข้าแหล่งท่องเที่ยว วัดถ้ำประตู ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงที่ ๒)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนคำ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๒๒ (มุกดาหาร – กาฬสินธุ์)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ ๑๐ ตำบลบาง ทรายใหญ่ อำเภอเมือง – บ้านขามป้อม หมู่ ๔ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงานของรัฐ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่…) พ.ศ.

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

Continue Reading...