Posted in คู่มือสำหรับประชาชน

การขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

การขอข้อมูลข่าวสารขององค์…

Continue Reading...
Posted in คู่มือสำหรับประชาชน

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทา…

Continue Reading...
Posted in คู่มือสำหรับประชาชน

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลู…

Continue Reading...
Posted in คู่มือสำหรับประชาชน

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณ…

Continue Reading...
Posted in คู่มือสำหรับประชาชน

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

การขอรับบำเหน็จปกติของทาย…

Continue Reading...
Posted in คู่มือสำหรับประชาชน

การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำ…

Continue Reading...
Posted in คู่มือสำหรับประชาชน

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเด…

Continue Reading...
Posted in คู่มือสำหรับประชาชน

การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ

การชำระภาษีบำรุงองค์การบร…

Continue Reading...
Posted in คู่มือสำหรับประชาชน

การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม

การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้…

Continue Reading...
Posted in คู่มือสำหรับประชาชน

การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน

การรับชำระภาษีบำรุงองค์กา…

Continue Reading...