Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2556

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2556

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256…

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256…

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ผลการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/ค2566

ผลการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท…

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256…

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256…

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256…

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) เพิ่มเติม ฉบับที่ 15

แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65) …

Continue Reading...
Posted in แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) …

Continue Reading...