กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จ่าเอกสมชาย จวงกระโทก
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

.นางภคพร  สมมี
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวปุญญิสา  จิตปัญญา
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางกรกช  อยู่ยืนผล
หัวหน้าฝ่ายฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางฐิติกาญจน์  อาจหาญ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นายกิตติพัฒน์  โพธิ์สวัสดิ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นางวรรณา  อุทรัง
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นางสาวภัทรียา  คนหาญ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นางวิสุดา  เสียงล้ำ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

นายพีรวัส  สุพรรณ
(นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

จ่าเอกคมกฤษ  ธานี
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

นางสาวประภาพร  ปัททุม
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

Share: