กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

จ่าเอก สมชาย  จวงกระโทก
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร. 08-9537-6814

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

นางภคพร  สมมี
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางสาวปุญญิสา  จิตปัญญา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางกรกช  อยู่ยืนผล
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นางฐิติกาญจน์  อาจหาญ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นายกิตติพัฒน์  โพธิ์สวัสดิ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นางวรรณา  อุทรัง
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

นางสาวภัทรียา  คนหาญ
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นางวิสุดา  เสียงล้ำ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ)

นายธนชัย  เห็มพิลา
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

จ่าเอก คมกฤษ  ธานี
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

นายพีรวัส  สุพรรณ
(นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)

นางสาวประภาพร  ปัททุม
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

admin

Share: