Posted in รายงานทางการเงิน

การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนเงินงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 18

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนเงินงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 17

Continue Reading...
Posted in งบการเงิน ผลการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

สำเนารายงานรับ – จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานรับ – จ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

สำเนารายงานรับ – จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

การรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Continue Reading...