Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ครบรอบ 4 ปี ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความวิชาการและงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า

ประชาสัมพันธ์หนังสือและบท…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ อบจ.มุกดาหาร ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.มุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ภาพพื้นหลัง/ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ “งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569”

ประชาสัมพันธ์ภาพพื้นหลัง/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วารสาร อบจ.ปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์วารสาร อบจ.ป…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2566

Continue Reading...