Posted in รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.มุกดาหาร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน

Continue Reading...
Posted in รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.มุกดาหาร

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.มุกดาหาร

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.มุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการติดตามและประเมิน…

Continue Reading...
Posted in รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.มุกดาหาร

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ร่างการติดตามฯ ปี 63

Continue Reading...