กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางวาลี  ฉางดำ
ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุรัตวดี  ไชยสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

นางมยุรฉัตร  คำปั่น
(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

นายชาญชัย  อินทวงศ์
(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

นางสาวอัญชลีรัตน์  แสนโคตร
(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

นายอัครวัฒน์  วันพุดชา
(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

นางสาวนิภาพร  พิกุลศรี
(นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ)

นางภคพร  กุลวงศ์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นางธมนพรรณ์  คำคง
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นายกิตติชัย  แสงสว่าง
(นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ)

Share: