สำนักเลขานุการฯ

สำนักเลขานุการฯ

นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก
เลขานุการ อบจ.มุกดาหาร
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
ฝ่ายการประชุม
ฝ่ายกิจการสภา
ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
นางสาวดรุณี  คำดี
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาววิภาวรรณ  สุวรรณโคต
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางวรุณยุพา   นันทศิริ
หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวศศิมาภรณ์  ชัยชนะ
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
นางนภาพร  ชัยเวชพิสิฐ
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
นางอัจฉราภรณ์  ขลิบบุรินทร์
(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
นางสาวอรอุมา  พ่ออามาตย์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
นายพลพิทักษ์  อุคำพันธ์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
นางสาวชนิดา  โชคสวัสดิ์นุกูล
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
นางสาวประภาพร  เวชกามา
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
นางสาววิชุดา  ไวยะพันธ์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
นางสาวสุนันท์  ธรรมวงศ์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
Share: