ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพระยะสั้น “ช่างตัดผม” เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน

Read More »

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567 ผ่านระบบ Thai water plan

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ

Read More »