ข่าวกิจกรรม

นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ควบคุม รักษา โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2566” ณ รพ.สต.บ้านดงเย็น

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการส่งเสริมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี กรณีศึกษาพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.

Read More »