กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

พ.จ.อ.วิโรจน์ ย่องเหล่ายูง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

นายทิวา  เมืองมีศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

นายยุทธเดช  ฤทธิแผลง

(นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ)

กำหนดใหม่เพื่อรองรับการถ่ายโอน รพ.สต. ๗๘ แห่ง จำนวน ๗๖๑ อัตรา
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

นายกัมปนาท  โตรพันธ์

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

นายโจ  สายตา
(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)

นางกฤชสร  คำสีทา

(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

นางสาวนิลเนตร  วังคะฮาต
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

Share: