หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวราพร  ก้อนแก้ว
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)

ตรวจสอบภายใน ๑/ตรวจสอบการเงิน

ตรวจสอบภายใน ๒ /ตรวจสอบบัญชี

ตรวจสอบภายใน ๓ ตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน

นางพิญญารัศม์  อุดมจิตร
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)

นางสาวสุจิตรา  แนบชิด
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)

Share: