กองพัสดุและทรัพย์สิน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวจรัสศรี  ซาเสน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารการคลัง ระดับกลาง)

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

นางจารุวรรณ  คำย้าว
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสุจิตต์ตา  บุญจอง
(เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

นางสาวอภิชญา  ยั่งยืน
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

นางสาวนภาจริน  พลขยัน
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

นางขวัญเรือน  เข็มเพชร
(นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

นายกมล  ใจตรง
(เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

นางสาวปรียาวดี  ปทุมวัน
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

Share: