กองพัสดุและทรัพย์สิน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวจรัสศรี  ซาเสน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารการคลัง ระดับกลาง)
โทร.09-1151-5351

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

นางจารุวรรณ  คำย้าว
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

นางสาวอภิชญา  ยั่งยืน
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

นางสาวพันธ์วิรา  พลกล้าหาญ
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

นางขวัญเรือน  เข็มเพชร
(นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)

นางสุจิตต์ตา  บุญจอง
(เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

นายกมล  ใจตรง
(เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน)

นางสาวปรียาวดี  ปทุมวัน
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

นางสาวนฤมล  ปากหวาน
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

admin

Share: