ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายนิติบัญญัติ

นายประพันธ์  คนหาญ
ประธานสภาฯ
โทร. 08-8128-7198
นายห่วงชัย  พลเมือง
รองประธานสภาฯ คนที่ 1
โทร. 09-3354-0183
นายพนมชัย  พันธุ์พุทธ
รองประธานสภาฯ คนที่ 2
โทร. 09-6923-5399
นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก
เลขานุการสภาฯ
โทร. 08-1380-3153
นายสุรศักดิ์  บุญวาล
สมาชิกสภาฯ เขต 1
อำเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. 06-1075-5924
นายพนมชัย  พันธุ์พุทธ
สมาชิกสภาฯ เขต 2
อำเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. 09-6923-5399
นายปรีชา  เที่ยงโยธา
สมาชิกสภาฯ เขต 3
อำเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. 08-7423-7681
นายอภิเดช  นาโสก
สมาชิกสภาฯ เขต 4
อำเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. 08-5753-1995
นายจอมสี  ศิริกาล
สมาชิกสภาฯ เขต 5
อำเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. 08-5455-7916
นายชนินทร  ทองผา
สมาชิกสภาฯ เขต 6
อำเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. 09-8105-6783
นายสุธี  บัวสด
สมาชิกสภาฯ เขต 7
อำเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. 08-9711-1992
นายแสวง  สบายใจ
สมาชิกสภาฯ เขต 8
อำเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. 08-9840-1493
นายประเศียร  สีสด
สมาชิกสภาฯ เขต 9
อำเภอเมืองมุกดาหาร
โทร. 08-8347-7799
นายสรศักดิ์  เปี่ยมสง่า
สมาชิกสภาฯ เขต 1
อำเภอดอนตาล
โทร. 09-9249-8989
นายปราโมทย์  เพชราเวช
สมาชิกสภาฯ เขต 2
อำเภอดอนตาล
โทร. 09-2748-8989
นายรัฐศาสตร์  พรหมวงค์
สมาชิกสภาฯ เขต 3
อำเภอดอนตาล
โทร. 08-4684-3151
นายชัชนา  คนซื่อ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
อำเภอคำชะอี
โทร. 06-4418-6412
นายเทอดชัย  เมษา
สมาชิกสภาฯ เขต 2
อำเภอคำชะอี
โทร. 08-6232-3383
นายกิตติศัพท์  คนคล่อง
สมาชิกสภา เขต 3
อำเภอคำชะอี
โทร. 08-9944-6811
นายห่วงชัย  พลเมือง
สมาชิกสภาฯ เขต 1
อำเภอนิคมคำสร้อย
โทร. 09-3354-0183
นายนิมิต  หาสุข
สมาชิกสภาฯ เขต 2
อำเภอนิคมคำสร้อย
โทร. 09-8663-6153
นายคนชาย  รูปเรี่ยม
สมาชิกสภาฯ เขต 3
อำเภอนิคมคำสร้อย
โทร. 09-7342-3625
นายมัจฉา  อุ่นใจ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
อำเภอดงหลวง
โทร. 09-5194-3659
นายประมวล  จิตอามาตย์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
อำเภอดงหลวง
โทร. 08-9276-8780
นายธนิต  สมลับ
สมาชิกสภาฯ เขต 3
อำเภอดงหลวง
โทร. 06-2969-8446
นายประพันธ์  คนหาญ
สมาชิกสภาฯ เขต 1
อำเภอหนองสูง
โทร. 08-8128-7198
นายดุสิต  กลางประพันธ์
สมาชิกสภาฯ เขต 2
อำเภอหนองสูง
โทร. 09-4298-8871
นางวิไลลักษณ์  ทองผา
สมาชิกสภาฯ เขต 1
อำเภอหว้านใหญ่
โทร. 09-5513-3784
Share: