Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจําปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in งบการเงิน ผลการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงิน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไ…

Continue Reading...
Posted in ผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...