ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านคำฮึ ตำบลโพนหราย – บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวคราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน บ.บ้านคำฮี
Share: