ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกขามเลียน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง -บ้านศรีชมภู อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( bidding)

1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน บ.โคกขามเลียน
Share: