โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ควบคุม รักษา โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองบ่า อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ควบคุม รักษา โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2566” โดยมีนายพนมชัย พันธุ์พุทธ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขต 2 อำเภอเมืองมุกดาหาร นางสาวสมร เชิดโกทา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางศักดิ์ศรี ศรีนอก เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พ.จ.อ.วิโรจน์ ย่องเหล่ายูง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายธัญธร ขันอ่อน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวันนี้

admin

Share: