ปลัด รองปลัด

ปลัด/รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ว่าที่ร้อยเอกวัทธิกร  ทรงยศวัฒนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
โทร. 06-4741-9424
นางสาวสมร  เชิดโกทา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร. 09-1255-4229
admin

Share: