ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

ผู้บริหาร

พ.ต.ท. ดร.จิตต์  ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-4517-5139
นายปัญญา  ศรีโยหะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-0395-5259
นายภูมินทร์  สิเนหะวัฒนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 06-5616-5987
นายไตรสรณคมน์  หนองเรือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 09-9468-9999
นายสมประดิษฐ์  ไตรยวงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นางกิ่งฟ้า  อรพันธ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 09-7041-6293
นางอนัญญา  จำปาแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 09-8329-9389
นายชน  วาปี
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 06-3260-5268

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร  ทรงยศวัฒนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)
โทร. 06-4741-9424
– ว่าง –
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

นายพิตรพิบูล  ธนาพรกนกรัตน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร. 08-3338-0909

นางสาววราพร  ก้อนแก้ว
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ)
โทร. 08-7034-3380
นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก
เลาขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร. 08-9711-7184
นายพิตพิบูล  ธนาพรกนกรัตน์
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร. 08-3338-090
นายวัฒนา  โคตถา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
โทร. 08-5004-6719
จ่าเอก สมชาย  จวงกระโทก
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร. 08-9537-6814
นางกุลิสรา  โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร. 08-1873-2157
พันจ่าเอก วิโรจน์  ย่องเหล่ายูง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
โทร. 09-4821-3832
นางสาวจรัสศรี  ซาเสน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
โทร. 09-1151-5351
นางวาลี  ฉางดำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)
โทร. 08-3616-3662
นายนัดนวุทธ์  ระนา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
โทร. 08-4790-9036
admin

Share: