Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดม…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร…

Continue Reading...