Social Network

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

9 hours 54 minutes ago

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รับเกียรติบัตรด้านผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one จังหวัดมุกดาหารเพื่อเขิดชูเกียรติในงานมหกรรมการจัดการความรู้ด้านการแพทย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

1 day 9 hours ago

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายจรัญ อาจวิชัย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

1 day 9 hours ago

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 โดยมีนายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดหาร พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

1 day 10 hours ago

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายยุทธเดช ฤทธิแผลง ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

1 day 10 hours ago

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานใการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

วาระการประชุม
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ กฎหมาย และกลไกการบริหารจัดการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ มี 3 ตัวชี้วัด 9 โครงการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒณาโครงสร้างพื้นฐาน และยกระดับการฝ้ระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อมี 5 ตัวชี้วัด 3 โครงการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การยกระดับการจัดการภาวะฉุกเฉินจากโรคติดต่อ มี 6 ตัวชี้วัด 6 โครงการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนากำลังคนและเครือข่ายความร่วมมือ ระดับชาติและนานาชาติมี 4 ตัวชี้วัด 8 โครงการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและระบบสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อมี 3 ตัวขี้วัด 3 โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

1 day 14 hours ago

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ มอบหมายให้นางวาลี ฉางดำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในวันนี้ ณ หอประชุมรวมใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

4 days 10 hours ago

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท. ดร. จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ นายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายนัดนวุทธ์ ระนา หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2566 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

4 days 10 hours ago

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย "วันมหิดล" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ากลาง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

4 days 14 hours ago

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

5 days 10 hours ago

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอก วัทธิกร ทรงยศวัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ดูแลและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดสายสายบ้านด่านยาว ตำบลนากอก - บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน

Share: