นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ควบคุม รักษา โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2566” ณ รพ.สต.บ้านดงเย็น

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันโรค ควบคุม รักษา โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2566” โดยมี พ.จ.อ.วิโรจน์ ย่องเหล่ายูง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการในครั้งนี้
โดยจะมีการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการใช้เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก และแกนนำประชาชนในหน่วยงานบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Share: