ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

พ.ต.ท.ดร.จิตต์  ศรีโยหะ  มุกดาธนพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-3517-5139
นายปัญญา  ศรีโยหะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-3456-0962
นายภูมินทร์  สิเนหะวัฒนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 06-5961-6987
นายไตรสรณคมน์  หนองเรือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 09-9468-9999
นายณัฐพล  รูปคม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 09-1719-8426
นายปราโมทย์  แสนสุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-8469-4445
นางอนัญญา  จำปาแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 09-8329-9389
นายพยุงศักดิ์  สุวรรณพันธ์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-3334-9917
Share: