ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ

ผู้บริหาร

พ.ต.ท.ดร.จิตต์  ศรีโยหะ  มุกดาธนพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-3517-5139
นายปัญญา  ศรีโยหะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-3456-0962
นายภูมินทร์  สิเนหะวัฒนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 06-5961-6987
นายไตรสรณคมน์  หนองเรือง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 09-9468-9999
นายณัฐพล  รูปคม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 09-1719-8426
นายปราโมทย์  แสนสุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-8469-4445
นางอนัญญา  จำปาแก้ว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 09-8329-9389
นายพยุงศักดิ์  สุวรรณพันธ์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-3334-9917

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่่าที่ร้อยเอกวัทธิกร  ทรงยศวัฒนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 06-4741-9424
– ว่าง –
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
นางสาวสมร  เชิดโกทา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 09-1255-4229
นางสาววราพร  ก้อนแก้ว
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 042-611423
นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก
เลาขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-1380-3151
นายนัดนวุทธ์  ระนา
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 08-1964-9888
นายนิรุตติ์  วงษาเนาว์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 08-1380-6397
จ่าเอกสมชาย  จวงกระโทก
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 08-9537-6814
นางกุลิสรา  โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 042-611653
พ.จ.อ.วิโรจน์  ย่องเหล่ายูง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 08-63952885
นางสาวจรัสศรี  ซาเสน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 06-3218-8865
นางวาลี  ฉางดำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 08-1261-1574
นายธัญธร  ขันอ่อน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 042-615378
Share: