คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่ชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้น ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อีกทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและหัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย และเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อให้องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประขาชนทั่วไป ได้ทราบถึงความสำคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ ของชาติในภาพรวม สร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมขนที่ดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป ปัจจุบันมีป้ชุมชนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนมากกว่า ๑๑,๓๒๗ แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ ๖.๒๙ ล้านไร่ มีชุมชนร่วมบริหารจัดการป่ามากกว่ ๑๓,๐๒๘ หมู่บ้าน โดยชุมชน ได้ร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ พื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนในรูปแบบของป่าชุมชน สอดคล้องกับ วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น จึงขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเครือข่ายบำาชุมชน หน่วยงาน องค์กร และภาคประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชุมชนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิเช่น การปลูกต้นไม้ การบำรุงรักษา ป่าชุมชน การทำฝ่ายชะลอน้ำ การลาดตระเวน หรือการทำแนวกันไฟ ในวันดังกล่าว เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ทำให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืน สืบทอด เป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป

Share: