ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

Share:

Author: admin