ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่: 83 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

E-mail: muk_51001@saraban.mail.go.th

โทรศัพท์: 042-611423
fax : 042-611653

ขอแจ้งเลขหมายโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน ดังนี้ 

ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร (หน้าห้อง)

1. หมายเลขโทรศัพท์ 042-611669 

2. หมายเลขโทรสาร (หน้าห้อง) 042-612160

3. สำนักงานเลขานุการฯ หมายเลขโทรศัพท์

042-615377

4. กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์

042-615378

5. กองช่าง หมายเลขโทรศัพท์

042-611489

6. สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์

042-611423

7. กองคลัง หมายเลขโทรสาร

042-611653

ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร

เบอร์โทร ผอ.กองและหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Share: