แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มห.ถ.๑-๐๐๓๙ บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 21/02/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายทาง มห.ถ. ๑-๐๐๐๑ บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย - บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 21/02/2024
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyling สาย มห.ถ.1-0009 บ้านดง ตำบลบ้านแก้ง - บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี จังหวัดมุกดาหาร 21/02/2024
โครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ค้น และโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน 05/02/2024
โครงการจัดซื้อรถปูถนนพร้อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 05/02/2024
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร 06/11/2023
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 18/09/2023
วัสดุวิทยาศาสตร์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 15/09/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) 21/08/2023
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 17/08/2023
จัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 17/08/2023
จัดหาเครื่องพิมพ์ mulifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 17/08/2023
โครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารศูนย์เพื่อนใจชั่วคราวเพื่อรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 15/08/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 สายทาง 09/08/2023
โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 02/06/2023
โครงการขอใช้ที่ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจ สำหรับรองรับการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 01/06/2023
จัดซื้อเครื่องปั้นน้ำอัตโนมัติแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด 31/05/2023
จัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด 31/05/2023
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธอส.อุปถัมภ์) บ้านด่านช้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ 25/05/2023
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน 16/03/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มห.ถ1-0005 บ้านน้ำเที่ยง หมู่ 10 ตำบลน้ำเที่ยง - บ้านดอนป่าแคน หมู่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยลำโมง หมู่ 3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี - บ้านโคกป่งเปือย หมู่ 7 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ 1-0040 บ้านคำแฮดน้อย หมู่ 10 ตำบลกกแดง - บ้านหนองลำดวน หมู่ 9 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่งนาง หมู่ 7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง - บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขอใช้ที่ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจ สำหรับรองรับการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีคัดเลือก 22/09/2023
จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก 22/09/2023
เช่าโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก 15/09/2023
จ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารศูนย์เพื่อนใจชั่วคราวเพื่อรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างซ่อมแซมบ้านพักราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ รพ.สต.บ้านเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
จ้างโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงสนามเทนนิส บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ สนาม (๒ คอร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างโครงการสนามเปตองบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑๐ สนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ.1-0004 บ้านห้วยทราย หมู่ 3 ตำบลคำชะอี - บ้านห้วยลำโมง หมู่ 3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยทราย หมู่ ๓ ตำบลคำชะอี - บ้านหนองเอี่ยนดง หมู่ ๓ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกด่านแต้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ค้น และโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถปูถนนพร้อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทางเข้าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน มห.506 (อาคารรวมใจ) บ้านด่านคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มห.ถ1-0005 บ้านน้ำเที่ยง หมู่ 10 ตำบลน้ำเที่ยง - บ้านดอนป่าแคน หมู่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่งนาง หมู่ 7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง - บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ 1-0040 บ้านคำแฮดน้อย หมู่ 10 ตำบลกกแดง - บ้านหนองลำดวน หมู่ 9 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกะปาด หมู่ 6 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านหนองสูง หมู่ 1,2 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านคำผักหนอก - บ้านนาโปใหญ่ (ช่วงบ้านคำผักหนอก - บ้านสงเปือย) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ. 1-0024 บ้านดอนม่วย หมู่ 4 - บ้านบางทรายใหญ่ ม.1,2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง - สายบ้านห้วยลำโมง หมู่ 3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำน้อย เข้าแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำประตู ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาห้วยกอก หมู่ 4 - บ้านดอนตาล หมู่ 1 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง - บ้านขามป้อม หมู่ 4 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่งนาง หมู่ 7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง - บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มห.ถ1-0005 บ้านน้ำเที่ยง หมู่ 10 ตำบลน้ำเที่ยง - บ้านดอนป่าแคน หมู่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ 1-0040 บ้านคำแฮดน้อย หมู่ 10 ตำบลกกแดง - บ้านหนองลำดวน หมู่ 9 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยลำโมง หมู่ 3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี - บ้านโคกป่งเปือย หมู่ 7 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขอใช้ที่ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจ สำหรับรองรับการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนน้ำคำ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 (มุกดาหาร - กาฬสินธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง - บ้านขามป้อม หมู่ 4 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกะปาด หมู่ 6 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านหนองสูง หมู่ 1,2 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ. 1-0024 บ้านดอนม่วย หมู่ 4 - บ้านบางทรายใหญ่ ม.1,2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านคำผักหนอก - บ้านนาโปใหญ่ (ช่วงบ้านคำผักหนอก - บ้านสงเปือย) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง - สายบ้านห้วยลำโมง หมู่ 3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำน้อย เข้าแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำประตู ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาห้วยกอก หมู่ 4 - บ้านดอนตาล หมู่ 1 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาหลวง หมู่ ๖ ตำบลหนองเอี่ยน - บ้านเหล่าสร้างถ่อ หมู่ ๒ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไฮ หมู่ ๔ ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี - บ้านเหล่าป่าเป้ด หมู่ ๑๑ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2024
จ้างปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดานอาคารพร้อมระบบไฟฟ้า รพ.สต.บ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2024
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถสถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2024
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2024
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องซักผ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน นข-๓๕๑ มุกดาหาร รหัส ๐๐๑-๔๘-๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2024
จ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุการแพทย์ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ปีี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2024
ซื้อครุภัณฑ์์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0001 บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย - บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ถนนสำหรับกิจกรรมกีฬาภายสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/09/2022
ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2022
ประกวดราคาซื้อค่่าจัดซื้อลิฟต์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในหอแก้วมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัณญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2021
จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาตร์พัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนมุกดาหารเมืองอัจฉริยะ (Mukdahan smart city) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart people) ของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 14/09/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2024
จ้างซ่อมเครื่องเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๒-๖๐-๐๐๑๖ (๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2024
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก รพ.สต.ป่งขาม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2024
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องพิมพ์) รพ.สต.ป่งขาม2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2024
จ้างขออนุมัติจัดจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2023
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2023
จ้างปรับปรุงห้องทำงานเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างต่อเติมห้องเวชระเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่