แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล - บ้านคำเชียงสา ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 14/06/2022
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recyling สายทาง มห.ถ.1-0009 บ้านดง ตำบลบ้านแก้ง - บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 30/05/2022
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บฯ จำนวน 2 คัน 20/12/2021
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บฯ จำนวน 2 คัน 20/12/2021
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บฯ เพื่อใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.มุกดาหาร 20/12/2021
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บฯ 20/12/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านคำแฮดน้อย ตำบลกกแดง - บ้านหนองลำดวน ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 03/12/2021
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย มห.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านพาลุกา ตำบลชะโนด ถึง บ้านขามป้อม ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 03/12/2021
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย มห.ถ๑-๐๐๓๑ บ้านคำเชียงสา ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย-บ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 03/12/2021
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย มห.ถ.๑-๐๐๐๔ บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี ถึง บ้านห้วยลำโมง ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 03/12/2021
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย มห.ถ.๑-๐๐๓๒ บ้านนาหลวง ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย - บ้านโคกป่งเปือย ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 03/12/2021
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Pecycling) สาย มห.ถ.๑-๐๐๒๐ บ้านพาลุกา ตำบลชะโนด ถึง บ้านขามป้อม ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 03/12/2021
โครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ ถนนสำหรับกิจกรรมกีฬาภายในสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาาหาร 19/11/2021
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บฯ 30/09/2021
เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ 22/09/2021
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 20/09/2021
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าโรงพยาบาลสนาม อำเภอนิคมคำสร้อย (วัดภูดานแต้) บ้านโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 17/09/2021
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 08/09/2021
โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณหอแก้วมุกดาหาร 08/09/2021
โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณหอแก้วมุกดาหาร 14/07/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/01/2022
ประกวดราคาซื้อค่่าจัดซื้อลิฟต์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในหอแก้วมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/08/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง อบจ.มห. บ้านนาคำ - บ้านห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง มห.ถ1-0006 บ้านด่านยาว - บ้านนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง อบจ.มห. บ้านเหล่ากลาง - บ้านม่วงไข่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฯ ถนนสายบ้านหัวขัว - บ้านตูมหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฯ ถนนสายบ้านพาลุกา-บ้านขามป้อม 10/07/2020
ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 185 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0008 สายบ้านตาดแคน ตำบลมุกดาหาร - บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0003 สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0007 สายบ้านผึ่งแดด อำเภอเมือง - บ้านแฝก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+700 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ๑-๐๐๑๒ สายบ้านนาสะโน - บ้านโพนสว่าง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/09/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรังสายทางบ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านหนองโอใหญ่ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/01/2022
ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 185 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0003 สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0008 สายบ้านตาดแคน ตำบลมุกดาหาร - บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0008 สายบ้านตาดแคน ตำบลมุกดาหาร - บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0003 สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2020
ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 185 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2020
ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 185 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/01/2022
ประกวดราคาซื้อค่่าจัดซื้อลิฟต์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในหอแก้วมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/08/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัณญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง มห.ถ1-0006 บ้านด่านยาว - บ้านนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง อบจ.มห. บ้านเหล่ากลาง - บ้านม่วงไข่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง อบจ.มห. บ้านนาคำ - บ้านห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฯ ถนนสายบ้านหัวขัว - บ้านตูมหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2020
จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาตร์พัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนมุกดาหารเมืองอัจฉริยะ (Mukdahan smart city) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart people) ของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 07/08/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฯ ถนนสายบ้านพาลุกา-บ้านขามป้อม 10/07/2020
ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 185 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0008 สายบ้านตาดแคน ตำบลมุกดาหาร - บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0003 สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0007 สายบ้านผึ่งแดด อำเภอเมือง - บ้านแฝก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+700 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ๑-๐๐๑๒ สายบ้านนาสะโน - บ้านโพนสว่าง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มกรอบรูปพร้อมติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2022
ซื้อเครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม) ขนาดไม่น้อยกว่า 92 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถเกลี่ยดิน ยี่ห้อโคมัตสึ ทะเบียน ตค-๔๒๘๑ มุกดาหาร รหัส ๐๑๕-๖๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ๘๐-๓๖๗๑ มุกดาหารรหัส ๐๑๗-๔๗-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ ประเภท ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 16/06/2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบดล้อเหล็ก ยี่ห้อแฮม ทะเบียน ถข-๔๔ มุกดาหาร รหัส ๐๒๐-๕๕-๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกเตาต้มยาง ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ๘๐-๕๘๖๗ มุกดาหาร รหัส ๐๓๗-๕๖-๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
ซื้อยางรถยนต์สำหรับยานพาหนะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2022
ประกวดราคาซื้อค่่าจัดซื้อลิฟต์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในหอแก้วมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัณญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2021
จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาตร์พัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนมุกดาหารเมืองอัจฉริยะ (Mukdahan smart city) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart people) ของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 14/09/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
จ้างจ้างขนย้ายและกำจัดขยะติดเชื้อศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2022
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กจ-๙๐๘ มุกดาหารรหัส ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2022
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
ซื้อแผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
จ้างเหมาจัดสถานที่ จุดปล่อยตัว เส้นชัย และคัดกรองโควิด 19 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปั่นเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วนพระราชทาน คิงส์ภูมิพลฯ สนามที่ 1 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
ซื้อวัสดุอะไหล่สำหรับยานพาหนะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
จ้างเหมาจัดทำร้านนาวาพาโชค (ชั่วคราว) ภายในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2022
จ้างเหมาจัดทำสถานที่จุดถ่ายภาพ (CHECK IN) ภายในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2022
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายรณรงค์โครงการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
จ้างเหมาจัดทำร้านนาวาพาโชค (ชั่วคราว) ภายในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
จ้างเหมาจัดทำสถานที่จุดถ่ายภาพ (CHECK IN) ภายในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2021
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2021
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2021
ซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อหมุน มีพนักพิง ปรับระดับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่