แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 02/06/2023
โครงการขอใช้ที่ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจ สำหรับรองรับการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 01/06/2023
จัดซื้อเครื่องปั้นน้ำอัตโนมัติแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด 31/05/2023
จัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด 31/05/2023
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธอส.อุปถัมภ์) บ้านด่านช้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ 25/05/2023
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน 16/03/2023
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน 16/03/2023
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (รถเข็น) 27/01/2023
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล 26/01/2023
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งกักเก็บน้ำผิวดิน 26/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่งนาง หมู่ 7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง - บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 03/01/2023
จ้างเหมางานรื้อถอนและติดตั้งระบบลิฟต์ภายในหอแก้วมุกดาหาร 03/01/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 09/11/2022
โครงการออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารและปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร 15/09/2022
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล - บ้านคำเชียงสา ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 14/06/2022
โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recyling สายทาง มห.ถ.1-0009 บ้านดง ตำบลบ้านแก้ง - บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 30/05/2022
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บฯ จำนวน 2 คัน 20/12/2021
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บฯ จำนวน 2 คัน 20/12/2021
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บฯ เพื่อใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.มุกดาหาร 20/12/2021
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บฯ 20/12/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธอส.อุปถัมภ์) บ้านด่านช้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธอส.อุปถัมภ์) บ้านด่านช้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2023
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโคมไฟส่องสว่างบริเวณสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนน้ำคำ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 (มุกดาหาร - กาฬสินธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง - บ้านขามป้อม หมู่ 4 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2023
จ้างซ่อมแซมพื้นรอบหน้าอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกะปาด หมู่ 6 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านหนองสูง หมู่ 1,2 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ. 1-0024 บ้านดอนม่วย หมู่ 4 - บ้านบางทรายใหญ่ ม.1,2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกะปาด หมู่ 6 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านหนองสูง หมู่ 1,2 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านคำผักหนอก - บ้านนาโปใหญ่ (ช่วงบ้านคำผักหนอก - บ้านสงเปือย) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ. 1-0024 บ้านดอนม่วย หมู่ 4 - บ้านบางทรายใหญ่ ม.1,2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง - สายบ้านห้วยลำโมง หมู่ 3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำน้อย เข้าแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำประตู ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาห้วยกอก หมู่ 4 - บ้านดอนตาล หมู่ 1 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง - บ้านขามป้อม หมู่ 4 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนน้ำคำ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 (มุกดาหาร - กาฬสินธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0001 บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย - บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานรื้อถอนและติดตั้งระบบลิฟต์ภายในหอแก้วมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0001 บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย - บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกขามเลียน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง -บ้านศรีชมภู อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ถนนสำหรับกิจกรรมกีฬาภายสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายทางบ้านศูนย์ไหม - บ้านคำเขือง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านบุ่งอุทัย - ชุมชนเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยมุก บ้านเหล่า - บ้านนาสันทัด ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/08/2022
ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/08/2022
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/08/2022
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนน้ำคำ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 (มุกดาหาร - กาฬสินธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสว่าง หมู่ 10 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง - บ้านขามป้อม หมู่ 4 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกะปาด หมู่ 6 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านหนองสูง หมู่ 1,2 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ. 1-0024 บ้านดอนม่วย หมู่ 4 - บ้านบางทรายใหญ่ ม.1,2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านคำผักหนอก - บ้านนาโปใหญ่ (ช่วงบ้านคำผักหนอก - บ้านสงเปือย) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง - สายบ้านห้วยลำโมง หมู่ 3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำน้อย เข้าแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำประตู ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาห้วยกอก หมู่ 4 - บ้านดอนตาล หมู่ 1 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0001 บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย - บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานรื้อถอนและติดตั้งระบบลิฟต์ภายในหอแก้วมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0001 บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย - บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกขามเลียน ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง -บ้านศรีชมภู อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ถนนสำหรับกิจกรรมกีฬาภายสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายทางบ้านศูนย์ไหม - บ้านคำเขือง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านบุ่งอุทัย - ชุมชนเขามโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาทาม ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล - บ้านคำเชียงสา ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามห้วยมุก บ้านเหล่า - บ้านนาสันทัด ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/09/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนน้ำคำ ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 12 (มุกดาหาร - กาฬสินธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/06/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางบ้านคำผักหนอก - บ้านนาโปใหญ่ (ช่วงบ้านคำผักหนอก - บ้านสงเปือย) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/06/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กจ-๕๓๙๑ มุกดาหาร รหัส ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมตกแต่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุน้ำเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในศูนย์การเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี (ธอส.อุปถัมภ์) บ้านด่านช้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติแทนเครื่องเดิมชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ. 1-0024 บ้านดอนม่วย หมู่ 4 - บ้านบางทรายใหญ่ ม.1,2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0001 บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย - บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองกะปาด หมู่ 6 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านหนองสูง หมู่ 1,2 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/05/2023
จ้างเหมาติดตั้งเวที เครื่องเสียง และระบบไฟ พร้อมรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ รพ.สต.บ้านโพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำน้อย เข้าแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำประตู ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0001 บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย - บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์ถนนสำหรับกิจกรรมกีฬาภายสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/09/2022
ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2022
ประกวดราคาซื้อค่่าจัดซื้อลิฟต์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในหอแก้วมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัณญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2021
จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาตร์พัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนมุกดาหารเมืองอัจฉริยะ (Mukdahan smart city) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart people) ของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 14/09/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุน้ำเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างจัดจ้างโครงการต่อเติมห้องเก็บครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ในโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อจัดซื้อแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตาม โครงการแว่นตาใสใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2023
วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 28/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
ซื้อจัดซ์้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่