แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จ้างปรับปรุงห้องประทับและห้องสรงโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก บ้านปากช่อง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 25/03/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มห.ถ.๑-๐๐๓๙ บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 21/02/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายทาง มห.ถ. ๑-๐๐๐๑ บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย - บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 21/02/2024
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyling สาย มห.ถ.1-0009 บ้านดง ตำบลบ้านแก้ง - บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี จังหวัดมุกดาหาร 21/02/2024
โครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ค้น และโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน 05/02/2024
โครงการจัดซื้อรถปูถนนพร้อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 05/02/2024
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร 06/11/2023
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร 18/09/2023
วัสดุวิทยาศาสตร์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 15/09/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) 21/08/2023
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายทาง มห.ถ. ๑-๐๐๐๑ บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย - บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มห.ถ.๑-๐๐๓๙ บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย มห.ถ.1-0009 บ้านดง ตำบลบ้านแก้ง - บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ค้น และโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ค้น และโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/04/2024
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ณ อาคารรวมใจและสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถปูถนนพร้อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
จ้างจ้างปรับปรุงห้องประทับและห้องสรงโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก บ้านปากช่อง ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
เช่ารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีคัดเลือก 14/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มห.ถ1-0005 บ้านน้ำเที่ยง หมู่ 10 ตำบลน้ำเที่ยง - บ้านดอนป่าแคน หมู่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยลำโมง หมู่ 3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี - บ้านโคกป่งเปือย หมู่ 7 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ 1-0040 บ้านคำแฮดน้อย หมู่ 10 ตำบลกกแดง - บ้านหนองลำดวน หมู่ 9 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่งนาง หมู่ 7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง - บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขอใช้ที่ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจ สำหรับรองรับการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีคัดเลือก 22/09/2023
จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก 22/09/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย มห.ถ.1-0009 บ้านดง ตำบลบ้านแก้ง - บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/05/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ค้น และโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ค้น และโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถปูถนนพร้อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทางเข้าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน มห.506 (อาคารรวมใจ) บ้านด่านคำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มห.ถ1-0005 บ้านน้ำเที่ยง หมู่ 10 ตำบลน้ำเที่ยง - บ้านดอนป่าแคน หมู่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่งนาง หมู่ 7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง - บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ 1-0040 บ้านคำแฮดน้อย หมู่ 10 ตำบลกกแดง - บ้านหนองลำดวน หมู่ 9 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายทาง มห.ถ. ๑-๐๐๐๑ บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย - บ้านกุดโง้งใหญ่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มห.ถ.๑-๐๐๓๙ บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย มห.ถ.1-0009 บ้านดง ตำบลบ้านแก้ง - บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ค้น และโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ค้น และโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/04/2024
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ณ อาคารรวมใจและสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถปูถนนพร้อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/12/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่งนาง หมู่ 7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง - บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง มห.ถ1-0005 บ้านน้ำเที่ยง หมู่ 10 ตำบลน้ำเที่ยง - บ้านดอนป่าแคน หมู่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มห.ถ 1-0040 บ้านคำแฮดน้อย หมู่ 10 ตำบลกกแดง - บ้านหนองลำดวน หมู่ 9 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยลำโมง หมู่ 3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี - บ้านโคกป่งเปือย หมู่ 7 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขอใช้ที่ราชพัสดุพร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจ สำหรับรองรับการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/09/2023
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อและติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์แอลอีดี พร้อมติดตั้ง ถนนสายทาง อบจ.มห.บ้านโนนบุปผา ต.นาโสก-บ้านป่งเป้า ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร จำนวน ๑๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อและติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์แอลอีดี พร้อมติดตั้ง ถนนสาย อบจ.มห.บ้านนาหัวภู - บ้านนาโสก ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร จำนวน ๑๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ณ อาคารรวมใจและสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น) ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน,เครื่องดูดฝุ่น) ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ค้น และโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/06/2024
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยผักบัว บ้านสุขสำราญ หมู่ ๘ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.บ้านนาสีนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ซื้อซื้อและติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แอลอีดี พร้อมติดตั้ง ถนนทางเข้าน้ำตกตาดโตนบ้านโนนยาง ม.๒ ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร จำนวน ๑๒ ต้นตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ซื้อและติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แอลอีดี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ซื้อและติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แอลอีดี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถปูถนนพร้อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ค้น และโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง มห.ถ.1-0039 บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร - บ้านคำเขือง ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ช่วงบ้านคำเขือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห. บ้านคำพี้ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังงหวัดมุกดาหาร-ผาน้ำทิพย์ ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/10/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มห.บ้านหนองกะปาด ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านคันแท ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/10/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2024
ซื้อครุภํณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
จ้างปรับปรุงหลังคาอาคาร รพ.สต.บ้านนาสีนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ณ อาคารรวมใจและสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/06/2024
ซื้อรายงานขอซื้อครุภัณงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ซื้อรายงานขอซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครื่องAED+เครื่องชังน้ำนัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ซื้อรายงานขออนุมัติดำเนินการซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
ซื้อรายงานขอซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์(เครื่องAED+เครื่องชังน้ำนัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รพ.สต.ป่งขาม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และจอตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2024
จ้างเหมาทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านนาโสก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2024
จ้างซ่อมแซมพื้น ห้องบริการด้านหลัง รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2024
จ้างซ่อมแซมห้องฉุกเฉินและจุดจอดรถรับส่งผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าหลวง ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2024
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.ป่งขาม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่