แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บฯ 30/09/2021
เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ 22/09/2021
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 20/09/2021
โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าโรงพยาบาลสนาม อำเภอนิคมคำสร้อย (วัดภูดานแต้) บ้านโชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 17/09/2021
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 08/09/2021
โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณหอแก้วมุกดาหาร 08/09/2021
โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณหอแก้วมุกดาหาร 14/07/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 02/07/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารภายในโรงเรียน ศาลาทรงงาน และรั้วรอบบริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 02/07/2021
จัดซื้อวัสดุป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 25/06/2021
โครงปรับปรุงซ่อมแซมโรงยิมเนเซียมจงวุฒิเวศย์บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหารเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดมุกดาหาร 05/02/2021
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัณญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สาย 10/11/2020
เคมีภัณฑ์ (ทรายอะเบท) 21/09/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฯ ถนนสายบ้านพาลุกา-บ้านขามป้อม 15/06/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ๑-๐๐๑๒ สายบ้านนาสะโน - บ้านโพนสว่าง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 01/04/2020
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0008 สายบ้านตาดแคน ตำบลมุกดาหาร - บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 18/03/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0012 สายบ้านนาสะโน - บ้านโพนสว่าง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร กม. ที่ 0+100 ถึง 3+200 18/03/2020
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0003 สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 18/03/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0007 สายบ้านผึ่งแดด อำเภอเมือง - บ้านแฝก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+700 กม. 18/03/2020
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคำป่าหลาย เข้าแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำสูง ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+000 ถึง 0+110 18/03/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อค่่าจัดซื้อลิฟต์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในหอแก้วมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/08/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง อบจ.มห. บ้านนาคำ - บ้านห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง มห.ถ1-0006 บ้านด่านยาว - บ้านนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง อบจ.มห. บ้านเหล่ากลาง - บ้านม่วงไข่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฯ ถนนสายบ้านหัวขัว - บ้านตูมหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฯ ถนนสายบ้านพาลุกา-บ้านขามป้อม 10/07/2020
ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 185 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0008 สายบ้านตาดแคน ตำบลมุกดาหาร - บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0003 สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0007 สายบ้านผึ่งแดด อำเภอเมือง - บ้านแฝก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+700 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ๑-๐๐๑๒ สายบ้านนาสะโน - บ้านโพนสว่าง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/09/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลูกรังสายทางบ้านคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี - บ้านหนองโอใหญ่ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโคก หมู่ 1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี - บ้านห้วยเลา ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 185 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0003 สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0008 สายบ้านตาดแคน ตำบลมุกดาหาร - บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0008 สายบ้านตาดแคน ตำบลมุกดาหาร - บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0003 สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/04/2020
ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 185 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2020
ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 185 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อค่่าจัดซื้อลิฟต์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในหอแก้วมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/08/2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัณญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง มห.ถ1-0006 บ้านด่านยาว - บ้านนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง อบจ.มห. บ้านเหล่ากลาง - บ้านม่วงไข่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง อบจ.มห. บ้านนาคำ - บ้านห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฯ ถนนสายบ้านหัวขัว - บ้านตูมหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/08/2020
จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาตร์พัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนมุกดาหารเมืองอัจฉริยะ (Mukdahan smart city) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart people) ของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 07/08/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฯ ถนนสายบ้านพาลุกา-บ้านขามป้อม 10/07/2020
ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 185 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0008 สายบ้านตาดแคน ตำบลมุกดาหาร - บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0003 สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0007 สายบ้านผึ่งแดด อำเภอเมือง - บ้านแฝก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+700 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ๑-๐๐๑๒ สายบ้านนาสะโน - บ้านโพนสว่าง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/04/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
จ้างเหมาเย็บเล่ม เข้าปกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2021
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบุกเบิกสายตำบลบ้านเป้า - บ้านแวง หมู่ 3 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายวัดป่าสุวรรณราม บ้านเป้า หมู่ 5 ต.บ้านเป้า - บ้านหนองโอ หมู่ 3 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร - บ้านเหล่าหมี หมู่ 1,2 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำพอก หมู่ 10 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร - บ้านหนองเม็ก ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง - บ้านหนองกะปาด หมู่ 6 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยถ้ำบิ้ง หมู่ 1,2 บ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยหนองปลาค้อ บ้านอุ่มไผ่ หมู่ 10 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการขุดลอกห้วยไผ่ บ้านพังคอง หมู่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการขุดลอกห้วยเสียว บ้านพังคอง หมู่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการขุดลอกห้วยเหมืองหมื่น บ้านเหล่ากว้าง หมู่ 7 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าน้ำตกแก้งทางลาว บ้านหนองแคน หมู่ 7 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแวง หมู่ 3 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร - บ้านวังน้ำวน หมู่ 12 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมุถนนลูกรังสายบ้านเป้า หมู่ 5 ตำบลบ้านเป้า - บ้านแวง หมู่ 3 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านงิ้ว หมู่ 4 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง - บ้านโนนน้ำคำ หมู่ 5 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านงิ้ว หมู่ 9 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง - บ้านแก้งช้างเนียม หมู่ 10 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนายาง หมู่ 4 ตำบลบ้านบาก - บ้านนาม่วง หมู่ 6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนาหนองแคน หมู่ 2 ตำบลหนองสูง - บ้านภู หมู่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อค่่าจัดซื้อลิฟต์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในหอแก้วมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัณญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) ในสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 160 ต้น 5 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2021
จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาตร์พัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนมุกดาหารเมืองอัจฉริยะ (Mukdahan smart city) ด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart people) ของจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 14/09/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสงสว่าง ตำบลดงหลวง เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2104 (ดงหลวง-นาแก) อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2021
ประกวดราคาซื้อค่่าจัดซื้อลิฟต์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในหอแก้วมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/09/2021
ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
จ้างซ่อมรถขุดดินตีนตะขาบ ยี่ห้อโคมัตสุ ทะเบียน ต-0114 มุกดาหาร รหัส 018-35-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร (น้ำยาฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตู้โดยสาร ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน นข-351 มุกดาหาร รหัส 001-48-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
ซื้อชุดห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมถังบรรจุน้ำบนดิน ถังบำบัดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2021
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 80-5856 มุกดาหาร รหัส 006-56-007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
จ้างซ่อมรถบรรทุกเครน ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 80-5829 มุกดาหาร รหัส 035-56-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2021
จ้างซ่อมรถบรรทุกเครน ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 80-5829 มุกดาหาร รหัส 035-56-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน 80-3672 มุกดาหาร รหัส 006-47-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่