ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณห้วยเสี้ยว บ้านพังคอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

อบจ. มุกดาหาร พร้อมชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรายุทธ สงวนพวก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายบุญทัน มงคลสุภา นายจอมสี ศิริกาล สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ​ พนักงาน ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณห้วยเสี้ยว บ้านพังคอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรในฤดูฝนราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงได้ทำหนังสือเพื่อขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้เห็นความสำคัญในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ร่วมกับประชาชนและนักเรียน ร่วมแรงร่วมใจกันในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขึ้น เพื่อลดความรุนแรงของน้ำในฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ฝืนป่า พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เด็กและเยาวชนเกิดความรักสามัคคี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแล เฝ้าระวัง ฟื้นฟูสายน้ำ และเป็นการส่งเสริม ปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญในการคืนความอุดมสมบูรณ์กลับสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

Share: