มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Download (PDF, Unknown)


Download (PDF, Unknown)


Download (PDF, Unknown)


Download (PDF, Unknown)


Download (PDF, 21KB)


Download (PDF, 20KB)


Download (PDF, 19KB)

สรุปประเด็นที่พบข้อบกพร่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562

Download (PDF, Unknown)

 

Share: