Download (PDF, 44KB)


เรื่อง ชี้แจงการคัดเลือกประชาคมท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหาร