วันที่ 30 มกราคม 2562 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประชาชน ร่วมส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แด่ประชาชนผู้ยากไร้ “โครงการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนด้านที่อยู่อาศัย ประจำปี 2561” โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้ได้รับความช่วยเหลือ นายสมชาย กงนะ บ้านเลขที่ 97 หมู่ 7 บ้านคำฮี ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยพิจารณายึดตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นสำคัญรวมทั้งผนึกประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ช่วยเหลือเกื้อกูล ก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ดำรงค์ชีวิตอย่างมีความสุข ตามวิถีชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจัดทำเอง งบประมาณซื้อวัสดุก่อสร้าง ทั้งสิ้น 148,474 บาท