วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่ม
(cluster) การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร