อบจ.มุกดาหาร ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของอบจ.มุกดาหาร ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและโปร่งใส การดำเนินงานของขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 27 – 30 พ.ย. 2561 ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการ ต่าง ๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง บริษัทผู้ได้รับคัดเลือก และผู้มารับบริการ/ติดต่อในเร่ือง อื่น ๆ โดยดำเนินการทำแบบสำรวจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS ตามลิ้งhttps://itas.nacc.go.th/go/eit/xgitdi หรือสแกน Qr Code รูป