แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)


บันทึกรายงานการประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

Download (PDF, Unknown)


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 505 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Download (PDF, Unknown)


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Download (PDF, Unknown)


คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 506 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Download (PDF, Unknown)


คำสั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 504 /2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการส่วนจังหวัดมุกดาหาร

Download (PDF, Unknown)


บันทึกระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3 /2561

Download (PDF, Unknown)

Share: