คู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศอุทธรณ์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559

Download (PDF, Unknown)

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561

Download (PDF, Unknown)

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, 60KB)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Share: