คู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศอุทธรณ์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริม
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการ-กจจ.มห.-เรื่องมาตรฐานทั่ว

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการค

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย
ประกาศ-กจจ.-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี1
ประกาศ-กจจ.เรื่อง-หลักเกณและเงื่อนไขเกี่ย
ประกาศ-กจจ.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่
ประกาศ-ก.จ.จ-เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี
ประกาศ-กจจ.-เรื่อง-ฟลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี
ประกาศ-กจจ.-เรื่อง-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับก
ประกาศ-กจจ.-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี
ประกาศ-ก.จ.จ.-เรื่อง-กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่
Share: