รายงานการเงิน

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เอกสาร 1 เอกสาร 3 เอกสาร4 เอกสาร 5

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558

เอกสารเอกสาร 2  เอกสาร 3

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร3

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

รายรับ – รายจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปี 2559  งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ. 2559 งบทดลอง ประจำปี พ.ศ.2559 รายงานรับจ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2559 ปีงบประมาณ 59   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2559

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานรับ – รายจ่าย งบทดลอง ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำ เดือน มกราคม 2561

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองประจำ เดือน มีนาคม 2561

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำ เดือน เมษายน 2561

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำ เดือน พฤษภาคม 2561

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำ เดือน มิถุนายน 2561

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำ เดือน กรกฏาคม 2561

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำ เดือน สิงหาคม 2561

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำ เดือน กันยายน 2561

รายงานแสดงงบฐานะทางการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย ประจำ เดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานรับ – รายจ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน พ.ศ. 2561

 

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาส 2
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาส3
งบทดลองวันที่ 31 มีนาคม 2562
รายงานรับ – รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562
รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562
รายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

รายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนตุลาคม 2562

รายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

ขอประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562

รายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

รายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

รายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

งบรายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือยเมษายน พ.ศ. 2563

งบรายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

งบรายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

งบรายงานรับ – จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฏาคมพ.ศ. 2563

 

Share: