วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายทวีศักดิ์ ประทุมลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยสามัญ ประจำ 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 โดยมี นายบุญรู้ บุตดีวงศ์ นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางสาวปัทมา จันทพันธ์ นายธนภพ วิเศษบำรุงเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร