คู่มือประชาชน

การขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
การขอรับบำเน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน
การออกใบทะเบียนสถานการค้าปลีกน้ำมัน

Share:

Author: admin