สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 60

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคา 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 61

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

การจักทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 1 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน2562