โครงการออกบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนมุกดาหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการออกบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ประสบความสำเร็จด้วยดี อีกทั้งให้ความสำคัญในการออกสำรวจผู้ประกอบการต่าง ๆ พร้อมเยี่ยมชม พบปะ ให้ความรู้ ข้อแนะนำการเสียภาษีฯ/ค่าธรรมเนียม ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สร้างความเชื่อมั่น ครบถ้วนเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพที่ดีต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียม และการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารจากผู้พักในโรงแรม การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ และยาสูบ

Share: