แบบรายการชำระภาษี /ค่าธรรมเนียม

 

1 อบจ.01-1 แบบคำขอจดทะเบียนสถานการค้า

2. อบจ. 01-4 แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด(น้ำมันก๊าซฯ)

3.อบจ. 01-5บัญชีประจำวัน แสดงรายรับ-จ่ายน้ำมัน ก๊าซ

4. อบจ 01-6 งบเดือนแสดงรายการรับ-จ่ายน้ำมัน ก๊าซ

5. อบจ. 01-3 คำขอย้ายสถานการค้า เลิก หรือโอนกิจการ

6. อบจ. 02-1 แบบรายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยาสูบ)

7. ย.ส. 04-3 งบเดือนแสดงรายละเอียดการขายยาสูบ

8. อบจ. รร.3 แบบยื่นรายการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.มุกดาหาร

9. อบจ รร.2 หนังสือรับรองการเรียกเก็บบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม

10. อบจ.รร.6 บัญชีผู้เข้าพัก

11. แบบคำร้องขอยกเลิกค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม

12. การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้

13. ข้อบัญญัติ น้ำมัน ยาสูบ

14. ข้อบัญญัติ โรงแรม

15. ช่องทางยื่นแบบชำระภาษี และค่าธรรมเนียมฯ

Share: