ข้อบัญญัติกรเก็บค้าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุมฯ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติ-อบจ.มห-การเก็บค่าธรรมเนียมจากผ
Share: