ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหิน เพื่อดำเนินการตามโครงการฉาบผิวทาง Slurry Seal สายทาง มห.ถ1-0006 สายบ้านด่านยาว ตำบลนากอก – บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ช่วง กม.ที่ 5+948 ถึง กม.ที่ 6+660 ระยะทางดำเนินการ 0.712 กิโลเมตร

รวม-3
Share: